Tots aquells propietaris que tinguin o hagin de llogar el seu immoble, han de saber que hi ha una sèrie de reduccions a què es poden acollir per primera vegada a la propera Renda 2024 en virtut del que disposa la nova Llei d’Habitatge.

Les noves reduccions per llogar habitatge:

Segons llei aprovada el maig de 2023, el text de la qual es pot consultar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), inclou, a la seva disposició final segona, una sèrie d’incentius fiscals a l’IRPF a aquells propietaris que lloguin els seus habitatges. Aquesta disposició modifica la llei de l’IRPF i estableix les reduccions següents sobre el rendiment net de l’habitatge arrendat. Aquestes reduccions entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2024:

  • Reducció del 90% quan el mateix arrendador hagi formalitzat un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat, en què la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb la darrera renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si escau, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
  • Reducció d’un 70% quan no es doni la circumstància anterior, però es llogui per primera vegada l’habitatge a una zona tensionada i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. També en cas que l’arrendatari sigui una Administració Pública o entitat sense fins lucratius que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta al programa d’ajuts al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica; o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge.
  • Reducció d’un 60% quan, no complint-se els requisits dels punts anteriors, l’habitatge hagi estat objecte d’una rehabilitació els dos anys anteriors a la data de signatura del contracte d’arrendament.
  • Reducció del 50% en qualsevol altre cas (és a dir, els lloguers amb caràcter general).

Els requisits assenyalats s’han de complir en el moment de subscriure el contracte d’arrendament, i la reducció és aplicable mentre es segueixin complint aquests requisits.

Aquestes reduccions només són aplicables sobre els rendiments nets positius que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació d’aquests rendiments. .

En cap cas no són aplicables les reduccions respecte de la part dels rendiments nets positius derivada d’ingressos no inclosos o de despeses indegudament deduïdes en l’autoliquidació del contribuent i que es regularitzin en algun dels procediments esmentats al paràgraf anterior, fins i tot quan aquestes circumstàncies hagin estat declarades o acceptades pel contribuent durant la tramitació del procediment.

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió o dubte que pugueu necessitar i per oferir, en tot moment, el millor assessorament per part dels nostres professionals. I si voleu que us gestionem la propera declaració de la renda, no dubteu en contactar amb nosaltres.

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?