És un problema habitual en les petites societats, sobretot limitades, en què el capital social mínim és molt reduït (3.000 euros de capital). Això fa que en algunes ocasions els socis hagin d’aportar finançament addicional a l’empresa.

 

Quines conseqüències fiscals i comptables tenen aquestes aportacions dels socis?

Des de Gabinet Anoia volem posar una mica de llum sobre aquest tema, a voltes conflictiu, pel que fa a la gestió i al dia a dia de les petites empreses. Tenim tres opcions per a formalitzar aquesta aportació:

1. Formalitzar aquesta operació mitjançant un préstec dels socis a la societat amb meritació de tipus d’interès de mercat. Es tracta d’una operació vinculada i per tant ha de reportar un interès igual al de mercat per a la societat, és a dir, l’interès que un banc demanaria a l’empresa per un préstec similar en temps i quantitat. Com a mínim el tipus d’interès legal del diner.

 

2. Fer una ampliació de capital. Escripturant la mateixa amb totes les despeses que corresponguin: notari, registre, etc.

3. Registrar aquestes aportacions al compte 118. Aportacions de socis o propietaris, previ acord de la Junta General. Aquest compte, des del punt de vista comptable pot ser utilitzat amb una altra finalitat que no sigui la de compensar pèrdues, en concret el PGC indica que s’han d’incloure els elements patrimonials lliurats pels socis o propietaris de les empreses, quan actuïn com a tals, en virtut d’operacions no descrites en altres comptes i que no constitueixin passius.

Des d’un punt de vista fiscal, i fins al percentatge de participació que tingui el soci aportant, no es considera que té retribució i es considera fons propis, la diferència segons art. 16.8 del TRLIS serà ingrés de l’exercici.

En definitiva, vol dir que si tots els socis aporten en el percentatge que posi la societat, no té cap repercussió des del punt de vista fiscal.

Si després d’aquests consells, a més, us cal una atenció més personalitzada podeu demanar cita a Gabinet Anoia, Igualada. Sereu atesos i entesos com cal.

Traducir
× En que et podem ajudar?