Les vacances sempre han estat un cavall de batalla entre treballadors i empresaris.

 

L’article 40.2 de la Constitució Espanyola obliga als empresaris a concedir vacances retribuïdes als seus empleats, ja que és un dret irrenunciable de tot treballador. En el següent article, de GabinetAnoia t’expliquem com es compten les vacances.

Com es compten les vacances?

 

1
La durada mínima de les vacances les estipula el tipus de contracte que es tingui. Així, el treballador tindrà dret a un mínim de 30 dies de vacances per any treballat. En el cas dels contractes a temps parcial, les vacances es calculen en funció de les jornades treballades. Per cada mes treballat corresponen 2 dies i mig de vacances. És a dir, si es treballen els 12 mesos, caldria multiplicar 12 * 2,5.
2
En tota empresa s’ha de posar en coneixement del treballador el calendari de vacances amb, almenys 2 mesos d’antelació del gaudi d’aquestes.
3
Un cop s’ha aprovat el calendari de vacances, no es poden fer canvis en les dates, llevat que aquests canvis siguin per causes excepcionals i molt greus.
4
Durant les vacances s’aplica el que es coneix com el principi d’equivalència, és a dir, el treballador ha de percebre el mateix salari que li hagués correspost si hagués anat a la feina. Tot i així, hi ha partides que no tenen per què incloure durant les vacances, com són el pagament de primes, les hores extres i els complements pagats en funció del treball realitzat.
5
D’altra banda, les persones que estiguin de vacances podran treballar durant el seu període de descans en una altra empresa, no podent-ho fer un cop s’hagin reincorporat al seu lloc de treball actual.
6
L’empresa podrà sol·licitar la incorporació del treballador durant les vacances a causa de circumstàncies excepcionals, tot i que hi ha un buit legal al respecte i el treballador no està obligat a acudir al seu lloc de treball.

Traducir