El Butlletí Oficial de l’Estat publica aquest divendres el Reial Decret que modifica la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, perquè siguin els bancs i no els clients els qui paguin l’anomenat impost de les hipoteques. No obstant això, la modificació del Govern recull algunes excepcions en què els bancs no hauran d’afrontar aquest impost.

En els préstecs hipotecaris a l’Estat, les administracions públiques, l’Església Catòlica o els partits polítics amb representació parlamentària, així com a la Creu Roja, l’ONCE o les reials acadèmies, els bancs no pagaran l’impost sobre actes jurídics documentats, conegut com a impost de les hipoteques. És l’excepció que recull el Reial Decret aprovat aquest dijous pel Consell de Ministres.

Després de la decisió del Tribunal Suprem perquè els clients seguissin pagant l’impost de les hipoteques, el Govern va decidir modificar el Reial-Decret legislatiu 1/1993, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. En concret es modifiquen els articles 29 i 45 d’aquesta norma, per determinar que el subjecte passiu de l’impost, quan es tracti d’escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària, serà el prestador.

Així mateix, s’inclou una disposició per la qual es modifica l’article 15 de la Llei sobre l’Impost de Societats per a establir que la despesa que suposarà el pagament d’impost sobre actes jurídics documentats estarà considerat com no deduïble per part del prestador.

Aquesta reforma inclou excepcions, en determinats casos en què el banc no pagarà aquest impost en la concessió de préstecs hipotecaris, en el cas de l’Estat, l’Església, els partits polítics o les ONG acollides al règim especial, i les reials acadèmies. Abans de l’entrada en vigor de la reforma del Govern, aquestes entitats tampoc pagaven aquest impost, a diferència de la resta de clients, de manera que ara, els bancs tampoc hauran afrontar-lo.

Traducir
× En que et podem ajudar?