Primer explicarem què és una societat cooperativa

Les cooperatives són associacions que, basant-se en el principi d’ajuda mútua, tenen com a fi millorar les condicions de vida dels seus socis. Les característiques fonamentals d’aquest tipus de societat són les següents:

Igualtat de drets i obligacions entre els seus socis.

Cada persona té un vot.
Tant l’ingrés en la cooperativa com el retir són voluntaris.
Els socis han de distribuir l’excedent de les operacions amb els seus socis, a prorrata d’aquelles.
Ha d’haver-hi neutralitat tant política com a religiosa, s’han de realitzar activitats d’educació cooperativa i s’ha d’intentar que s’estableixin relacions federatives i intercooperativas.
Tràmits per engegar una cooperativa
Els passos que cal seguir per constituir una cooperativa són els següents:

Sol·licitar el certificat negatiu del nom
És un certificat que acredita que el nom que se li vol donar a la cooperativa no està sent utilitzat ja per una altra.
El nom ha d’incloure les paraules “Societat Cooperativa” o “S. Coop.”.
S’ha de presentar una instància oficial amb el nom que es desitja posar (es pot presentar fins a tres diferents en la mateixa instància), i enviar-la a la Direcció general de Foment de l’Economia Social i del Fons Social Europeu.
En el cas que sigui una cooperativa autonòmica, s’enviarà a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
Obrir un compte bancari a nom de la cooperativa
En aquest compte s’ingressarà el capital mínim inicial, que han de ser almenys 3.000 euros.
El banc emet un certificat a la cooperativa que ha de presentar-se després al notari.
Sol·licitar la qualificació prèvia dels estatuts
Els promotors de la cooperativa poden sol·licitar la qualificació prèvia dels estatuts en el Registre de Societats Cooperatives, per comprovar que s’ajusten a la Llei.
Crear els estatuts i l’escriptura de constitució
Els estatuts són les normes que regeixen la cooperativa, i que fan referència a l’objecte social, domicili social, règim de participació, etc.
Després de crear els estatuts, cal anar a una Notaria per signar l’escriptura de constitució de la cooperativa.
Pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials
Cal pagar el 1% del capital inicial. Per pagar aquest impost, cal presentar el model 600, a més dels següents documents:

La primera còpia i còpia simple de l’escriptura de constitució.
Fotocòpia del CIF provisional de la societat (ha de sol·licitar-se en Hisenda).
Aquests documents, al costat del model 600, es presentaran en la Conselleria d’Hisenda de la Comunitat Autònoma, en un termini de 30 dies hàbils després que s’atorgui l’escriptura de constitució.

MODEL 600

Inscriure la societat en el Registre de Cooperatives
En un mes des de l’atorgament de l’escriptura de constitució, cal inscriure la societat en el Registre de Cooperatives.
Des d’aquest moment, aquesta comença a tenir personalitat jurídica.

Gestions en Hisenda

Sol·licitar el CIF
Primer s’atorgarà un CIF provisional, que es canviarà pel definitiu en un màxim de 6 mesos. Per sol·licitar el CIF cal presentar el model 036, a més de la següent documentació:

Còpia simple de l’escriptura de constitució.
Fotocòpia del DNI de la persona que ho sol·licita si és un soci, o del poder notarial si es tracta d’un apoderat.
Ha de fer-se en un termini de 30 dies després de l’atorgament de l’escriptura de constitució.

Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques
Cal presentar tantes altes com a activitats que es vagin a exercir. Estan exemptes les persones físiques, societats mercantils i societats civils l’import net de les quals de la xifra de negocis sigui inferior a 1.000.000 d’euros.

Els exempts al pagament presentaran el model 036 de Declaració Censal. En els casos restants, cal presentar el model 840, a més del CIF (o del NIF en el cas que el present un apoderat).

Declaració censal (IVA)
Per començar amb l’activitat, és necessari presentar el model 036 de declaració censal, a més del CIF i l’alta si escau en l’Impost d’Activitats Econòmiques. Ha de fer-se abans de començar amb l’activitat.

MODEL 036

Quant costa constituir una cooperativa?
Per començar, la cooperativa ha de tenir un capital inicial. Aquest capital social mínim canvia d’unes Comunitats Autònomes a unes altres. Per exemple, a Madrid es pot fundar una cooperativa amb 1.800 euros. En altres Comunitats, s’exigeix un mínim de 3.000 euros.

Però a més, a l’hora de crear una cooperativa cal afrontar una sèrie de despeses menors, que són els següents:

El certificat negatiu de nom, que té un cost d’uns 20 euros.
L’escriptura pública notarial. Pot costar uns 350 euros aproximadament.
La inscripció en el Registre Mercantil té un cost d’uns 150 euros aproximats.
L’alta en Hisenda costa uns 60 euros.
I finalment, l’alta en la Seguretat Social costa uns 60 euros també.
És a dir, a part del que calgui aportar com a capital inicial, el cost de crear una cooperativa pot estar al voltant dels 640 euros.

Capitalitzar l’atur per crear una cooperativa
En cas de trobar-se en situació legal de desocupació, incorporar-se a una societat cooperativa, o crear una nova, dóna dret a capitalitzar el 100% de l’atur en un pagament únic.

Per a això, cal complir a més els següents requisits:

Estar cobrant l’atur en la seva modalitat contributiva. L’opció de capitalitzar l’atur no està disponible pels qui estan rebent un subsidi per desocupació.
Han de quedar almenys 3 mesos d’atur per cobrar.
No es pot haver sol·licitat la capitalització de l’atur en un pagament únic en els 4 anys anteriors.
El beneficiari d’aquest dret ha d’acreditar que es va a incorporar de forma estable a una societat cooperativa.
S’ha de començar l’activitat en un mes des que s’obté la resolució que permet capitalitzar l’atur.
En el cas d’un treballador que ha estat acomiadat i ha portat aquesta decisió als Tribunals, aquest no podrà capitalitzar l’atur fins que no es dicti una resolució en aquest tema.

Per suposat, si us cal més informació i voleu fer el pas endavant, podeu venir a Gabinet Anoia, i us atendrem molt gustosament.

 

Traducir
× En que et podem ajudar?