A data 22 de febrer, s’ha publicat al BOE l’increment del salari minim interprofessional per a l’any 2022.

 

El nou salari queda fixat en 33,33 euros / dia o 1.000 euros / mes, segons si el salari està fixat per dies o per mesos.

 

Recordem que en el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners.
Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball a cada activitat, sense incloure, en el cas del salari diari, la part proporcional dels diumenges i festius. Si es fa jornada inferior es percebrà a prorrata.

 

Aquest Reial decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat i tindrà efectes durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, procedint, en conseqüència, a l’abonament del salari mínim amb efectes de l’1 de gener del 2022.

 

Adjuntem l’enllaç del BOE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2851

 

Com sempre, Gabinet Anoia Grup està a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte.
Traducir
× En que et podem ajudar?