El procés de destrucció del teixit empresarial (i més a les nostres comarques) provoca el tancament de moltes empreses, havent de destituir els seus treballadors per motius econòmics.

 

Una empresa pot destituir els seus treballadors per raons econòmiques sempre que els resultats econòmics de l’empresa siguin negatius, és a dir, tenen pèrdues o es preveu que tinguin. També es pot justificar un acomiadament per causes econòmiques a totes aquelles empreses que tenen una disminució dels ingressos de forma persistent. És a dir, durant tres mesos consecutius tenen uns ingressos més baixos que els registrats en el mateix període de l’any anterior. Avui a Gabinet Anoia, i en aquest article, parlarem sobre com calcular la indemnització per tancament de l’empresa.

 

Indemnització per cancel·lació
La indemnització corresponent al treballador per al tancament de l’empresa en què treballa és de 20 dies de salari per any treballat. L’Estatut dels treballadors estableix un límit màxim de fins a 12 sous mensuals.

Si la situació econòmica de l’empresa no permet pagar la totalitatió de la indemnització, l’empresa queda exempta del pagament, sempre que les causes s’indiquin a la carta d’acomiadament.

Aquest fet no afecta el dret del treballador a reclamar el pagament de la indemnització quan l’acomiadament sigui efectiu.
En el cas que la reclamació judicial efectuada pel treballador prosperi i es demostri que l’empresa podia haver realitzat el pagament de la indemnització per acomiadament, aquesta haurà d’abonar una indemnització de 45 dies de salari per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats .

Requisits per a la rescissió de negocis
Per comunicar l’acomiadament per causes econòmiques al treballador l’empresa ha de complir una sèrie de requisits:
– L’acomiadament s’ha de fer mitjançant comunicació escrita on s’expressin les causes de l’acomiadament.
– De forma simultània amb el lliurament de la comunicació escrita de l’acomiadament, s’ha d’adjuntar la indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats al treballador. En el cas que no poguessin fer front a la quantia de la indemnització, cal indicar els motius en aquesta carta.
– S’ha de concedir al treballador un termini de 15 dies abans de l’acomiadament.

Traducir
× En que et podem ajudar?