L’article 2 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement de les empreses, modifica l’article 4 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

En aquesta modificació, es redueix el capital de la societat de responsabilitat limitada que actualment era de 3.000 euros a 1 únic euro. 

Aquest article, també estableix que mentre el capital de les societats de responsabilitat limitada no aconsegueixi la xifra de tres mil euros, s’aplicaran les següents regles: 

  • Haurà de destinar-se a reserva legal almenys el 20% del benefici fins que la suma d’aquesta reserva i el capital social aconsegueixi l’import de 3.000 euros. 
  • En cas de liquidació, voluntaria o forçosa, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran de manera solidària per la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.

Pel que fa al capital social de la societat anònima, no podrá ser inferior a seixanta mil euros.

 

Podeu accedir íntegrament a la publicació d’aquesta llei a través d’aquest enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818

 

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup, estem a la seva disposició per resoldre aquells dubtes que pugueu tenir.

 

 

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?