Principals novetats tributàries introduïdes per l’Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el Valor Afegit.

Per al període impositiu 2022:

S’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 15% per a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat d’acord amb el mètode d’estimació objectiva.

La reducció que es té en compte per quantificar el pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2022 passa del 5% al ​​15%.

Les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ:

Al 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola

Al 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants

En ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, s’han d’haver efectuat l’exercici 2022 i han de figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits que preveu el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix al 0,5 i l’índex per cultius a terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica al 0,75.

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’Illa de la Palma podran reduir el rendiment net de mòduls corresponent a aquestes activitats en un 20%.

Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes del pagament fraccionat corresponents al quart trimestre del 2022.

 

Per al període impositiu 2023:

S’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5 al 10% per a tots els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat d’acord amb el mètode d’estimació objectiva.

La reducció que es té en compte per quantificar els pagaments fraccionats corresponents al 2023 passa del 5% al ​​10%.

Les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ:

Al 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola

Al 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants

En ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament de les activitats esmentades, s’han d’haver efectuat l’exercici 2023 i han de figurar documentades en factures emeses en aquest període que compleixin els requisits que preveu el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L’índex corrector per pinsos adquirits a tercers s’estableix al 0,5 i l’índex per cultius a terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica al 0,75.

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques a l’Illa de la Palma podran reduir el rendiment net de mòduls corresponent a aquestes activitats en un 20%.

Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net als efectes dels pagaments fraccionat corresponents al 2023.

Les ajudes directes desacoblades de la Política Agrària Comuna, (ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, ajuda redistributiva complementària a la renda, règims a favor del clima i del medi ambient o ajuda complementària per a joves agricultors) s’acumularan als ingressos procedents de els cultius o explotacions del perceptor en proporció als seus imports respectius.

Això no obstant, quan el perceptor de l’ajuda directa hagi obtingut ingressos per activitats agrícoles i ramaderes, diferents de l’ajuda directa, per quantia inferior al 25% de l’import del total dels ingressos d’aquestes activitats, l’índex de rendiment net a aplicar sobre les ajudes directes seran el 0,56.

Els contribuents que vulguin renunciar o revocar la seva renúncia per a l’any 2023 poden exercir aquesta opció des del dia 2 de desembre fins al 31 de desembre de l’any 2022.

 

 

 

En aquest enllaç podeu trobar l’ordre completa: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-20025

 

 

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup, estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que pugueu tenir.

 

Font: AEAT mòdulshttps://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-noticias/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_la_Orden_de_Modulos_para_2023.html

Traducir
× En que et podem ajudar?