S’ha publicat el Reial Decret 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19


Els obligats al pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament 
i / o reemborsament d'ajudes o de préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, la gestió recaptadora dels 
quals correspongui a les delegacions d'Economia i Hisenda, podran sol·licitar l'ajornament i / o fraccionament de les 
mateixes, en els termes que es recullen en el reial decret, durant els exercicis 2021 i 2022, sempre que la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar la seva propagació, hagin provocat períodes 
d'inactivitat de l'obligat al pagament, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament 
a la cadena de valor.

Per més informació, pot clicar en el següent enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?