La present Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, va entrar en vigor el dia 5 de desembre de 2021 amb efectes des del día 1 de setembre de 2021.

Algunes de les novetats introduïdes en aquesta ordre són:

  • Des de l’1 de setembre de 2021 el límit mínim de la base de cotització serà l’equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 1.125,90 eurosmensuals (al 2020 era de 950,00 euros/mes).
  • Respecte de la cotització en el Sistema Especial  de Treballadors de la LLar, les base de cotització per contingèncis comunes i professionals es determinaran aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent al 2020 l’augment que experimenti al 2021 el salari mínim interprofessional.

Règim especial de Treballadors Autònoms:

  • Es mantenen les bases de cotització i professionals:

Base màxima: 4.070,10 euros mensuals.
Base mínima: 944,40 euros mensuals

  • Pel que fa al tipus de cotització:
    – Per a les contingències comunes el 28,30% (no experimenta canvis). Quan, conforme al que disposa l’article 315 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s’aplicarà una reducció a la quota que correspondria ingressar d’acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 (abans era del 0,045%) per aquesta quota.
    – Per a les contingències professionals és de l’1,30%, del qual el 0,66% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,64% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència, I.M.S (abans era del 0,9%, 0,46% i el 0,44% respectivament)
    – Aquells treballadors autònoms exclosos de cotitzar per contingències professionals, hauran de cotitzar per un tipus del 0,10 per al finançament de les prestacions previstes als Capítols VIII i IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (Es refereixen a les prestacions de risc durant embaràs i la lactància natural).

 

Per a consultar altres variacions així com la Ordre completa, podeu accedir clicant en aquest enllaç:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20075

Traducir
× En que et podem ajudar?