Queda aprovat el nou càlcul de la plusvàlua o Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU):

El dia 9 de novembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refòs de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El Ministeri d’Hisenda donarà dos opcions sobre el “nou” impost de plusvàlua i el contribuent podrà triar el que li resulti més favorable, deixant, a més, als ajuntaments que ajustin a la baixa fins a un 15% el valor catastral del sòl. Hisenda comptarà amb un mètode objectiu que es basa en l’aplicació d’uns coeficients que s’actualitzaran anualment segons l’evolució dels valors immobiliaris. L’altre mètode cosistirà en que el contribuent acrediti la plusvàlua real, és a dir, la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició de l’immoble. Si aquest últim mètode de càlcul de la base imposable és inferior al que calculi Hisenda, serà aquest el que s’apliqui a la liquidació de la plusvàlua. Els ajuntaments podran realitzar la comprovació d’aquest mètode.

Recordem que aquest impost fa referència a la coneguda plusvàlua municipal que és un tribut directe que depèn dels ajuntaments, els quals el perceben quan una persona ven, dóna o hereta un immoble. Aquest impost grava la revalorització que han sofert els terrenys urbans sobre els que està construït un immoble des del moment de la compra fins que finalment es ven.

Fins ara, el càlcul consistia en la multiplicació del valor catastral del sòl pel nombre d’anys en propietat i sobre el resultat s’aplicava un coeficient anual en base als anys i que normalment no superava el 3,5%. Sobre aquest resultat s’aplicava l’impost.

Aquest tribut té una gran importància per les finances de les entitats locals i és la segona figura fiscal que aporta més a les arques locals per darrere de l’IBI.

La urgència de posar en maxa aquest RDL es perqué el passat 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional declarava inconstitucionals determinats artícles de l’IIVTNU.

La sentència accepta que el mètode de valorar la base imposable d’acord amb mòduls o criteris objectius no és necessàriament inconstitucional sempre que es compleixin una sèrie de condicions. No obstant això, aquestes condicions no es respecten perquè condueixen a un càlcul de les plusvàlues molt llunyanes dels valors reals dels immobles al mercat immobiliari. “Per això, considera que són inconstitucionals i nuls”, sostenia el Tribunal Constitucional. A més, el text de la sentència descarta l’aplicació amb retroactivitat de la decisió judicial, de manera que només podran veure tornat el pagament del tribut els que ja ho haguèssin reclamat abans del 26 d’octubre, data de la sentència.

Més informació sobre el nou càlcul de l’IIVTNU:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

Traducir
× En que et podem ajudar?