La Seguretat Social inclou un nou motiu per percebre el cessament d’activitat ordinari o “atur dels autònoms”:

En el Reial Decret-Lley 21/2021, publicat al BOE el dia 27 d’octubre de 2021, que prorroga algunes mesures de protecció per persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica, el Govern va incloure una modificació de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) per tal que tots els treballadors per compte propi afectats per circumstàncies de força major puguin accedir directament al cessament d’activitat ordinari, més conegut com a “atur dels autònoms”, sense haver d’acreditar que el seu negoci no es viable, és a dir, el cessament per motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

Fins ara, el problema era que, mentre un treballador per compte aliena, tenia dret a la prestació d’atur per tancament de l’empresa on estava assalariat, un autònom que es veiés obligat a tancar per una catàstrofe natural o per un motiu administratiu, no tenia dret a aquesta prestació si no acreditava la falta de viabilitat del seu negoci mitjançant pèrdues comptables anteriors.

El cessament d’activitat ordinari dels autònoms està regulat des de fa anys a la Llei General de la Seguretat Social. Per accedir a aquesta prestació, que suposa el 70% de la base de cotització, s’havien d’acreditar causes molt concretes, i en molts casos, difíclis d’acreditar, que expliquèssin el tancament del negoci.

Aquestes causes eren fonamentalment, la pèrdua de llicències, permisos o autoritzacions administratives habilitants per l’exercici de l’activitat, divorci o separació, violència de gènere, i motius econòmics, productius o organitzatius. Els que s’enquadraven en aquestes últimes causes, havien d’acreditar amb moltíssimes documentació les pèrdues comptables patides durant anys.

Fins ara, la causa de força major no estava recollida en la citada la LGSS com a motiu per accedir a la prestació i, per tant, els autònoms tenien que justificar que tenien pèrdues comptables anteriorment per poder accedir, cosa que, en la majoria de casos, no era possible ja que, fins al tancament, el negoci podia ser perfectament viable.

Per tant, amb aquesta modificació, per percebre l’atur per autònoms, aquest nomès haurà d’acreditar que ha existit una situació imprevisible que afecti directament al negoci i que impedeixi la continuïtat d’aquest.

L’autònom nomès haurà d’aportar a l’Administració la documentació que acrediti l’existència d’aquesta força major i la impossibilitat de seguir realitzant l’activitat de forma puntual o definitiva.

La disposició final d’aquest Reial Decret, també precisa que per accedir a l’atur per autonoms per força major, s’hauran de cumplir altres requisits genèrics de la prestació, regulats a l’article 330 de LGSS, com són estar afiliat i en alta en el RETA, tenir cobert el periode mínim de cotització per cessament d’activitat que estableix l’article 338 de la LGSS, trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, no haver complert l’edat ordinaria per causar el dret a la pensió contributiva de jubilació i trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguerat Socil.

Tota la informació sobre el nou motiu per el qual es podrà percebre l’atur per autònoms:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17456

Traducir
× En que et podem ajudar?