El dia 11 d’octubre de 2021 va entrar en vigor els articles 29.2.j) i 201.bis de la Llei General Tributaria, introduïts per la LLei 11/2021 de 9 de juliol de Mesures de Prevenció i Lluita contra el frau fiscal.

L’article 29.2.j) estableix: l’obligació, per part dels productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels qui desenvolupin activitats econòmiques, garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos.”

Aquest article afegeix que “Reglamentàriament es podran establir especificacions tècniques que hagin de reunir els esmentats sistemes i programes, així com l’obligació que els mateixos estiguin degudament certificats i utilitzin formats estàndard per a la seva llegibilitat”.

El desenvolupament reglamentari esmentat a l’article 29.2.j) està actualment en curs pel que la manera de complimentar les obligacions establertes a l’esmentat article encara no està completament definida i caldrà esperar que el Reglament estableixi els requisits que han de complir els sistemes i programes informàtics o electrònics així com, en el seu cas, la manera de certificar-los.

Per tant, cal esperar al desenvolupament reglamentari per conèixer amb detall els requisits que han de complir els programes i sistemes informàtics, així com, en el seu cas, la forma de certificació o acreditació que es compleixen els esmentats requisits.

L’article 201.bis regula les infraccions per fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la normativa aplicable.

 

L’apartat 1 defineix com a infracció tributària greu la fabricació, producció i comercialització de sistemes i programes informàtics o electrònics que:

 

a) permetin portar comptabilitats diferents en els termes de l’article 200.1.d) d’aquesta Llei;

b) permetin no reflectir, totalment o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades;

c) permetin registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades;

d) permetin alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable;

e) no compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per part dels òrgans competents de l’Administració Tributària, en els termes de l’article 29.2.j) d’aquesta Llei;

f) no se certifiquin, estant obligats a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats

 

Les lletres a), b), c) i d) són de directa aplicació des de l’11 d’octubre de 2021.

Les lletres e) i f) exigeixen explícitament un desenvolupament reglamentari. Per tant, no seran d’aplicació fins que l’esmentat Reglament sigui aprovat i entri en vigor.

L’apartat 2 de l’article 201.bis es refereix a la tinença pels usuaris de sistemes i programes informàtics o electrònics que no s’ajustin a l’establert a l’article 29.2.j) d’aquesta Llei, quan els mateixos no estiguin degudament certificats havent d’estar-ho per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats.

 

Per tant, fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari de la certificació a què al·ludeix aquest apartat, els usuaris no podran ser sancionats per incompliment d’aquest article.

 

Enllaç Llei General Tributaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186

 

Enllaç de la Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el frau fiscal: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473

Traducir
× En que et podem ajudar?