El dia 28 de maig va sortir publicat al BOE el Reial Decret-Llei 11/2021 sobre les noves mesures i ajuts per a autònoms relatius a la defensa del treball, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Entre d’altres mesures, com són les pròrrogues dels ERTOS, hi trobem les següents mesures que afecten directament als treballadors autònoms i de les que hem seleccionat els articles que poden ser de més interès:

 

 

Exempció parcial del pagament de la cuòta d’autònom (Article 5)

A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que vinguessin percebent el 31 de maig de 2021 algunes de les prestacions per cessament previstes en els articles 6 i 7 del Reial Decret -Llei 2/2021, tindran exempt d’ofici el pagament de la quota d’autònoms amb les següents quanties:

 • El 90% de la quota d’autònoms del mes de juny.
 • El 75% de la quota d’autònoms del mes de juliol.
 • El 50% de la quota d’autònoms del mes d’agost.
 • El 25% de la quota d’autònoms del mes de setembre.

Per a que siguin aplicables aquests beneficis en la cotització, els treballadors autònoms hauran de mantenir l’alta en el corresponent règim fins el 30 de setembre de 2021.

Ajuts autonoms 2021 (Article 6)

A partir de l’1 de juny de 2021 aquells treballadors autònoms que s’haguessin vist obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de mesures restrictives per part de l’autoritat competent o mantinguin, pels mateixos motius, la suspensió de la seva activitat amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària.

Els requisits que s’han de complir són:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA almenys 30 dies naturals abans de la data en la que es decreta la suspensió temporal de tota l’activitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de totes les quotes amb la Seguretat Social.

La quantia serà del 70% de la base mínima de cotització que li correspongui a l’activitat.
La quantia serà d’un 40% de la base mínima de cotització que li correspongui a l’activitat pel cas en que convisquin en un mateix domicili persones amb un vincle familiar on dos o més membres tinguin dret a la prestació.

Les quotes de la Seguretat Social estaran exonerades des del primer dia del mes en que s’adopti la mesura i fins l’últim dia del mes següent al que s’aixequi aquesta mesura.

Aquesta ajuda és incompatible amb:

 • La percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè excepte que els ingressos que es percebin per aquest treball siguin inferiors al 1,25 del SMI (1385,41€).
 • El desenvolupament d’una activitat per compte propi.
 • La percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.

Aquesta prestació s’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de les mesures restrictives, per percebre la prestació des del primer dia de l’entrada en vigor de les mesures. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al que es presenti la sol·licitud i el treballador quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

Ajudes a autonoms per cessament de l’activitat (Article 8)

Els treballadors autònoms que exerceixin una activitat econòmica i a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial Decret Llei 2/2021 de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària per cessament de l’activitat, podran accedir a la prestació econòmica extraordinària de cessament de l’activitat.

Requisits per accedir-hi:

 • Estar donat d’alta abans de l’1 d’abril de 2020
 • Estar al corrent de pagament amb les quotes de la Seguretat Social.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als obtinguts al primer trimestre de 2020.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui a l’activitat desenvolupada.
La quantia serà d’un 40% de la base mínima de cotització que li correspongui a l’activitat pel cas en que convisquin en un mateix domicili persones amb un vincle familiar on dos o més membres tinguin dret a la prestació.

Aquesta prestació podrà començar a meritar-se amb efectes a partir de l’1 de juny i tindrà una duració màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud, La duració d’aquesta prestació no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.

Aquesta ajuda és incompatible amb:

 • La percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè.
 • El desenvolupament d’una activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.

 

Si accedeix a aquest enllaç, podrà accedir directament a la publicació del BOE on s’hi exposen de forma més extensa les noves mesures i ajuts per autònoms aprovades:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8877

Traducir
× En que et podem ajudar?