El passat dia 7 de desembre de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 1008/2023, de 5 de desembre el qual modifica els Reglaments actuals de l’IRPF.

Algunes de les modificacions introduïdes en aquest Reial Decret són les següents:

Modificacions en el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

  • Exempció dels rendiments del treball derivats de l’entrega d’accions o participacions a treballadors sempre i quan l’oferta es realitzi en les mateixes condicions per tots els treballadors de l’empresa.
  • Deducció per maternitat: s’ha ampliat el col·lectiu beneficiari d’aquesta deducció a les mares que en el moment de naixement de menor estiguessin cobrant prestacions d’atur o estiguin d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o bé que, en qualsevol moment posterior al naixement, estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim de 30 dies cotitzats, desapareixent així la limitació a les cotitzacions meritades en el període impositiu. La norma també aclareix la seva aplicació en casos d’adopció, acolliment permanent o delegació de la guarda per la convivència, que s’atendrà a la data de la seva inscripció al Registre Civil o a la data de la resolució judicial o administrativa, en comptes de la data de naixement del menor.
  • Obligació de declarar: s’eleva la quantia inferior de l’obligació de declarar corresponent a rendiments dels treball aplicable, entre d’altres casos, quan aquests rendiments procedeixin de més d’un pagador, passa de 14.000 a 15.000 euros anuals.
  • Tipus de retenció sobre els rendiments del treball derivats de la confecció d’obres literàries, artístiques o científiques: el percentatge de retenció sobre aquests tipus de rendiments del treball serà del 7% quan el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediatament anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments integres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en el citat exercici. Per l’aplicació d’aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar als pagadors dels rendiments la concurrència d’aquestes circumstàncies, quedant obligats el pagadors a conservar la comunicació degudament signada.
  • Tipus de retenció de la propietat intel·lectual: el tipus de retenció de la propietat intel3lectual sigui quina sigui la seva qualificació és del 15%, excepte quan resulti d’aplicació el tipus de retenció del 7%.
  • El Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, passa a denominar-se Règim especial aplicable als treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats a territori espanyol. S’ha adaptat la redacció d’aquest capítol adaptant-lo al nou àmbit subjectiu ampliant-lo a nous supòsits com el teletreball, emprenedors innovadors, professionals altament qualificats o contribuents que realitzen activitats de formació, investigació, desenvolupament i innovació o familiars acompanyants. A més a més, entre d’altres coses, en aquest capítol es defineix quan una activitat es qualificarà com emprenedora i quins són els professionals altament qualificats.

A continuació adjuntem l’enllaç al Butlletí Oficial de l’Estat on es pot trobar aquesta informació més ampliada: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24841

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió o dubte que pugueu necessitar i per oferir, en tot moment, el millor assessorament per part dels nostres professionals.

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?