La Unió Europea està ultimant el reglament per reformar la directiva de morositat vigent des de l’any 2011, el qual entrarà en vigor així que es publiqui en el diari oficial de la Unió Europea.

Entre d’altres mesures, el que es vol, es endurir les normes per evitar la morositat en les operacions comercials entre empreses i amb operacions amb l’Administració Pública pel retràs en el pagament de les factures o bé per l’impagament d’aquestes. Es volen limitar els terminis de pagament de la factura a 30 dies i l’Estat podrà sancionar a les empreses si no compleixen aquesta limitació i, a més a més, els deutors s’enfrontaran a uns interessos de demora de forma automàtica que podran superar el 12% del principal. Aquesta limitació començarà a comptar des de la recepció de la factura tant per les empreses deutores com per l’Administració Pública.

A més, el reglament també inclou l’obligació per part dels deutors, a compensar a les empreses creditores de les despeses de cobrament que els hagi pogut causar aquest impagament. Es marca, doncs, una quantitat fixa de 50 euros per cada operació comercial.

Es consideraran nul·les les clàusules dels contractes entre empreses en les quals es pacti un termini de pagament superior als 30 dies i les clàusules en les quals es limiti el dret del creditor a obtenir interessos de demora o compensació per les despeses de cobrament.  Tampoc es podrà endarrerir o impedir intencionadament el moment d’enviament de la factura, ja que el dia de recepció d’aquesta és el moment en el qual comença a comptar el termini per al pagament.

Aquest nou reglament s’aplicarà a tots els pagaments efectuats en operacions entre empreses i amb l’Administració Pública, quan aquesta última sigui deutora per la prestació de serveis, entrega de béns, el disseny i execució d’obres públiques i altres obres de construcció i enginyeria civil. Queden fora d’aquesta normativa, les operacions entre consumidors, els pagaments en concepte d’indemnització per danys i perjudicis i els relatius a processos d’insolvència o reestructuració d’empreses.

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió o dubte que pugueu necessitar i per oferir, en tot moment, el millor assessorament per part dels nostres professionals.

 

 

 

Traducir
× En que et podem ajudar?