S’ha publicat al BOE el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

A continuació us resumim les principals mesures:

FISCALITAT

Dins d’aquestes mesures de suport a efectes tributaris, s’estableix el següent:

 • Es prorroga fins al 30/6/2022, l’aplicació en IVA del tipus reduït del 10% als consums elèctrics dels consumidors.
 • Es prorroga fins al 30/6/2022 el tipus mínim del 0,5% en l’Impost Especial sobre l’Electricitat i s’amplia la suspensió temporal de l’Impost del Valor de la Producció d’Energia Elèctrica al segon trimestre de l’any 2022.
 • La devolució de l’Impost sobre Hidrocarburs per consum de gasoil professional passa de ser trimestral a mensual. La sol·licitud de devolució ha de ser presentada durant el mes natural següent a la finalització del mes sobre què se sol·licita la devolució.

LABORAL

En matèria sociolaboral s’adopten les següents mesures que entren en vigor el dia 31/3/2022:

 • Amb la finalitat d’evitar la destrucció de l’ocupació i del teixit empresarial, fins a 30/6/2022, les empreses beneficiàries d’ajudes directes o les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de l’ET art.47 a conseqüència de les distorsions econòmiques en les empreses produïdes per la invasió d’Ucraïna o l’augment dels preus o costos energètics, no podran utilitzar aquestes causes per a realitzar acomiadaments.
 • Es preveu un increment de l’import de l’ingrés mínim vital corresponent als mesos d’abril, maig i juny de 2022 mitjançant l’aplicació d’un percentatge del 15% a l’import reconegut en cada cas.
 • Els contractes temporals de treball dels tripulants ucraïnesos enrolats en vaixells mercants de bandera espanyola posaran prolongar-se fins a una durada màxima de 12 mesos a petició seva. Les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’altri d’aquests tripulants s’estendran pel període necessari amb la mera comunicació per part de l’empresa naviliera de la prolongació del contracte.

TRANSPORT

Bonificació en carburants:

Les persones i entitats que adquireixin productes energètics i additius (gasolina, gasoil, bioetanol, biodièsel…) entre l’1/4/2022 i el 30/6/2022, seran beneficiaris d’una bonificació de 0,20 euros sobre el preu de venda al públic.

Si els productes són adquirits a operadors subjectes a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, la bonificació serà de 0,15 euros per litre o per quilogram, arribant amb el corresponent descompte a un mínim de 0,20 euros per litre o per quilogram en total.

Ajudes directes:

S’estableix un sistema d’ajudes directes per a la concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atès el número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que a 29/3/2022, es trobin d’alta en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport. La sol·licitud d’ajuda ha de presentar-se abans de 30/4/2022.

L’import de les mateixes s’estableix en les següents quanties, amb el límit de 400.000

Vehicles:

 • Mercaderies pesant. Camió. MDPE 1.250 euros.
 • Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE 500 eruos.
 • Autobús. VDE 950 euros.
 • Taxis. VT. 300 euros.
 • Vehicle lloguer amb conductor. VTC 300 euros.

Ajornaments en el pagament de quotes SS:

S’estableix la possibilitat de sol·licitar ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta per a les empreses i treballadors autònoms pertanyents al sector del transport (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942) podran sol·licitar ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, sempre no tinguin un altre ajornament en vigor.

Les quotes ajornables són per a les empreses seran les reportades entre els mesos d’abril a juliol de 2022; per a l’autònoms, les reportades entre maig i agost de 2022.

S’aplica un interès reduït del 0,5% (en lloc del 3,75%).

El termini d’amortització és de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada sense que pugui excedir en total de 16 mensualitats.

ALTRES MESURES

Avals (empreses i autònoms):

Amb la finalitat de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment dels preus de l’energia i d’altres matèries primeres, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà, fins a 31/12/2022, avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics, i entitats de pagaments a empreses i autònoms per a atendre necessitats de liquiditat o d’inversió.

Comerç minorista:

Es permet que els establiments comercials limitin la quantitat d’articles que puguin ser adquirits per cada comprador, amb la finalitat d’impedir el desproveïment i garantir l’accés dels consumidors en condicions equitatives.

Arrendaments:

Fins al 30/6/2022, es limita l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. L’arrendatari pot negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda.

L’increment de la renda serà el que resulti del nou pacte entre les parts, sense que, en cas que l’arrendador sigui un gran tenidor, pugui excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a data d’aquesta actualització, prenent com a mes de referència per a l’actualització el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte.

Bonus social:

Es prorroguen fins al 30/6/2022 els descomptes del bonus social aplicables als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Propietat industrial:

Els terminis per a la tramitació dels procediments administratius en matèria de propietat industrial es veuran ampliats per a tots aquells sol·licitants o titulars dels drets de propietat industrial concernits amb residència o seu social a Ucraïna.

 

Podeu trobar tota aquesta informació en el següent enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4972

Font: Patronal Catalana CECOT

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per resoltre qualsevol dubte.

Traducir
× En que et podem ajudar?