La forma de rectificar una declaració de la Renda ja presentada depèn de a qui hagi perjudicat l’error comès, si a la Hisenda pública o a nosaltres mateixos.

ERRORS EN PERJUDICI NOSTRE

Declarar indegudament una renda exempta, computar imports en quantia superior a la deguda, oblidar consignar una despesa fiscalment deduïble, oblidar-se de una reducció o deducció a la qual tenim dret … qualsevol d’aquests motius donaria lloc a una tributació major a la deguda que pot esmenar sol·licitant la rectificació de la declaració ja presentada.

Tal sol·licitud, s’ha de fer mitjançant un escrit adreçat a la delegació o administració de l’Agència Tributària corresponent al seu domicili habitual, fent constar clarament els errors o omissions patits i acompanyant justificació suficient dels mateixos.

Això no obstant, com a novetat per a la declaració de la Renda 2016, en la declaració s’ha incorporat un apartat específic per a sol·licitar la rectificació d’autoliquidacions de manera que si marquem la casella 127 de sol·licitud de rectificació, l’autoliquidació fa les funcions d’escrit de sol·licitud de rectificació.

A aquest efecte, s’ha d’indicar el resultat a ingressar de l’anterior declaració de l’exercici 2016 (casella 611) o bé el resultat a retornar (casella 612). També s’ha de fer constar a la casella 616 el número de justificant de l’autoliquidació la rectificació es sol·licita i, en cas que se sol·liciti una devolució, el mitjà triat pel qual s’hagi de fer la devolució.

Òbviament perquè aquesta sol·licitud de rectificació al nostre favor tingui efecte no han d’haver transcorregut quatre anys des que va acabar el termini voluntari de declaració.

ERRORS EN PERJUDICI D’HISENDA

Si per contra l’error comès ha ocasionat un menor ingrés o una major devolució hem de realitzar una declaració complementària per esmenar-ho.

També realitzarem una declaració complementària quan es produeixin certes situacions sobrevingudes que motivin la pèrdua del dret a una reducció o exempció ja aplicada en una declaració anterior.

En tots dos casos, la nova declaració de recollir la totalitat de les dades que hagin de ser declarats, incorporant, al costat dels correctament reflectits en l’autoliquidació originària, els de nova inclusió o modificació i un cop determinat el nou resultat es procedirà a efectuar la corresponent regularització , restant del resultat de l’autoliquidació complementària l’import que es va ingressar en l’autoliquidació originària si aquesta va ser positiva, o bé sumant la devolució percebuda si va ser a tornar, excepte si amb la declaració complementària es sol·licita una devolució menor sense haver rebut l’import de la devolució sol·licitada originàriament, en aquest cas simplement marcarem la casella 123 de la pàgina 2 de la declaració.

Un cop vist el mecanisme de la declaració complementària, és molt important realitzar-la com més aviat millor, primer per evitar sancions en cas que es produeixi un requeriment de l’Agència Tributària i en segon lloc per disminuir el recàrrec que comporta presentar una declaració amb posterioritat al terme del termini fixat per a la seva presentació voluntària, que en cas de la declaració de la Renda, con ja sabeu és fins al 30 de juny.

Si amb tot encara no ho veieu clar, sempre és millor posar-se en contacte amb un professional. Sempre hi anireu més sobresegur.

Ja sabeu, a Gabinet Anoia estem per ajudar-vos, tan en l’ambit juridic com en l’ambit econòmic; personal o professional.

Traducir
× En que et podem ajudar?