S’ha publicat el RD 899/2021 de 19 d’octubre pel qual es modifica el Regalment de L’IRPF aprovar pel RD 439/2007 de 30 de març en matèria de reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social i pagaments a compte.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17046

Les modificacions aprovades són les següents:

– S’aprova una nova escala general estatal amb la corresponent pujada del tipus marginal aplicable a les rendes més altes, per tant, s’aprova una escala de retencions aplicable als perceptors de rendiments del treball que recull la citada pujada en el tipus marginal màxim. (Modificació dels apartats 1 de l’article 85, 5 de l’article 87 i 3 de l’article 114.

– Reducció del límit general aplicable a la base imposable de les aportacions i contribuciopns a sistemes de previsió social. És (Modificació de l’article 51)

S’afegeix una disposició transitòria dinovena: _Excesos de les aportacions als sistemes de previsió social corresponents als períodes impositius 2016 a 2020 en la qual s’estableix que s’entendrà que les quantitats pendents de reducció d’exercicis anteriors, corresponen a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades ens els citats periodes impositius. L’excès sobre el citat limit, s’entendrà que correpon a aportacions del contribuent.

Traducir
× En que et podem ajudar?