A partir de l’1 de gener de 2023 entra en vigor el nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o autònoms.

S’ha publicat normativa diversa al respecte Reial Decret 504/2022, de 27 de juny (BOE 28/06/2022), Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27/07/2022) i el Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost (BOE 02/08/2022).

La reforma consisteix en la implementació d’un nou sistema de cotització per ingressos nets reals amb l’objectiu de que cap autònom pagui per sobre dels seus ingressos.

A mode de resum, el procediment que s’haurà de seguir a partir de l’entrada en vigor d’aquest sistema serà el següent:

1.- Quantificar de forma provisional els ingressos nets previsibles. L’autònom haurà de realitzar de forma aproximada, una previsió del rendiment net que preveu obtenir entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any natural.

2.- En funció dels ingressos que hagi determinat provisionalment, s’escull un tram de cotització segons les taules, general o reduïda, que s’estableixen en la D.T. 1a del Reial Decret Llei 13/2022 de 16 de juliol.

3.- Comunicació a la TGSS del rendiment net previst per tal d’establir la base de cotització i la quota resultant.

4.- Si al llarg de l’any natural es preveu que hi haurà un canvi en el rendiment net previst informat inicialment, l’autònom haurà de fer una comunicació a la TGSS per ajustar la base de cotització a la nova situació i, per tant, ingressar la nova quota corresponent.

Per fer aquesta modificació, l’autònom disposarà de 6 cops l’any per fer aquest canvi de base de cotització.

5.- Presentació de la declaració de la Renda i creuament de dades entre l’Administració Tributària i la TGSS. La TGSS rebrà el rendiment net real declarat per l’autònom i procedirà al càlcul de les bases i quotes per comprovar que l’autònom ha ingressat el que li correspon segons els ingressos reals, regularitzant a favor o en contra depenent d’aquests.

 

Taules de cotització per als anys 2023, 2024 i 2025

La quota al RETA es determina segons les següents taules de cotització les quals es componen de la taula reduïda i la taula general en funció dels trams de rendiments nets. Es preveu un ajust de les bases els anys 2023, 2024 i 2025.

Trams de rendiments nets 2023 Base minima Base màxima
Taula reduïda Tram 1 < = 670 751,63 849,66
Tram 2 > 670 i < = 900 849,67 900,00
Tram 3 > 900 i < 1.166,70 898,69 1.166,70
Taula general Tram 1 > = 1.166,70 i < = 1.300 950,98 1.300,00
Tram 2 > 1.300 i < = 1.500 960,78 1.500,00
Tram 3 > 1.500 i < = 1.700 960,78 1.700,00
Tram 4 > 1.700 i < = 1.850 1.013,07 1.850,00
Tram 5 > 1.850 i < = 2.030 1.029,41 2.030,00
Tram 6 > 2.030 i < = 2.330 1.045,75 1.330,00
Tram 7 > 2.330 i < = 2.760 1.078,43 2.760,00
Tram 8 > 2.760 i < = 3.190 1.143,79 3.190,00
Tram 9 > 3.190 i < = 3.620 1.209,15 3.620,00
Tram 10 > 3.620 i < = 4.050 1.274,51 4.050,00
Tram 11 > 4.050 i < = 6.000 1.372,55 4.139,40
Tram 12 > 6.000 1.633,99 4.139,40

 

Trams de rendiments nets 2024 Base minima Base màxima
Taula reduïda Tram 1 < = 670 735,29 816,98
Tram 2 > 670 i < = 900 816,99 900,00
Tram 3 > 900 i < 1.166,70 872,55 1.166,70
Taula general Tram 1 > = 1.166,70 i < = 1.300 950,98 1.300,00
Tram 2 > 1.300 i < = 1.500 960,78 1.500,00
Tram 3 > 1.500 i < = 1.700 960,78 1.700,00
Tram 4 > 1.700 i < = 1.850 1.045,75 1.850,00
Tram 5 > 1.850 i < = 2.030 1.062,09 2.030,00
Tram 6 > 2.030 i < = 2.330 1.078,43 2.330,00
Tram 7 > 2.330 i < = 2.760 1.111,11 2.760,00
Tram 8 > 2.760 i < = 3.190 1.176,47 3.190,00
Tram 9 > 3.190 i < = 3.620 1.241,83 3.620,00
Tram 10 > 3.620 i < = 4.050 1.307,19 4.050,00
Tram 11 > 4.050 i < = 6.000 1.454,25 4.139,40
Tram 12 > 6.000 1.732,03 4.139,40

 

Trams de rendiments nets 2025 Base minima Base màxima
Taula reduïda Tram 1 < = 670 653,59 718,94
Tram 2 > 670 i < = 900 718,95 900,00
Tram 3 > 900 i < 1.166,70 849,67 1.166,70
Taula general Tram 1 > = 1.166,70 i < = 1.300 950,98 1.300,00
Tram 2 > 1.300 i < = 1.500 960,78 1.500,00
Tram 3 > 1.500 i < = 1.700 960,78 1.700,00
Tram 4 > 1.700 i < = 1.850 1.143,79 1.850,00
Tram 5 > 1.850 i < = 2.030 1.209,15 2.030,00
Tram 6 > 2.030 i < = 2.330 1.274,51 2.330,00
Tram 7 > 2.330 i < = 2.760 1.356,21 2.760,00
Tram 8 > 2.760 i < = 3.190 1.437,91 3.190,00
Tram 9 > 3.190 i < = 3.620 1.519,61 3.620,00
Tram 10 > 3.620 i < = 4.050 1.601,31 4.050,00
Tram 11 > 4.050 i < = 6.000 1.732,03 4.139,40
Tram 12 > 6.000 1.928,10 4.139,40

 

Com es calcula el rendiment net provisional que s’obtindrà a l’exercici?

Respecte al càlcul de la previsió del rendiment net per part de l’autònom, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2023, es realitzarà segons la regla 1a de l’art. 308.1.c) de la LGSS.

Autònoms que tributen en el règim d’estimació directa: El rendiment net (ingressos menys despeses) incrementat amb l’import de les quotes a la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de l’activitat

Autònoms que tributen en el règim d’estimació objectiva (mòduls): El rendiment net previ dels mòduls i en el cas d’activitats agrícoles, forestals i ganaderes, el rendiment net previ minorat.

En el cas d’autònoms els rendiments d’activitats econòmiques dels quals provinguin per atribució de rendes, es calcularan igual segons tributin en estimació directa o objectiva.

Respecte als autònoms societaris i administradors es computaran la totalitat dels rendiments íntegres, dineraris o en espècies, derivat de la participació en els fons propis d’aquelles entitats en les quals tingui una participació igual o superior al 33% del capital social o tenint la condició d’administrador, una participació igual o superior al 25%, així com la totalitat dels rendiments de treball derivats de la seva activitat en aquestes entitats, així com els rendiments del treball o capital mobiliari per la seva condició de soci treballador.

Als rendiments indicats, se’ls aplicarà una deducció per despeses genèriques:

Autònoms persona física — 7%

Autònoms societaris y administradors – 3% (han d’haver figurat 90 dies en aquesta condició durant el període a regularitzar)

 

De forma genèrica podem aplicar la següent fòrmula:

Rendiments nets anuals de l’activitat (ingressos – despeses deduïbles) + Quotes a la Seg. Social abonades durant l’exercici

[Aplicar una reducció del 7% o 3% en funció de si es tracta d’un autònom persona física o un autònom societari]

Rendiment net mensual = ————————- / 12 mesos

                                    

 

Com quedarà la tarifa plana amb aquesta modificació?

Respecte a la tarifa plana, serà de 80 euros mensuals entre els anys 2023 i 2025 per l’inici d’una activitat per compte propi. A partir de l’any 2026 es fixarà a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici.

Aquesta quota reduïda tindrà una duració de 12 mesos. A partir d’aquest moment, l’autònom ja haurà d’informar dels seus ingressos reals de forma general. La llei preveu, però, que si l’autònom no preveu tenir un rendiment net superior al SMI durant el segon any, tindrà l’opció de sol·licitar una prórroga de la quota reduïda durant 12 mesos més acompanyant una declaració responsable conforme els seu rendiment net no serà superior al SMI.

 

 

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup, estem a la seva disposició per resoldre aquells dubtes que pugui tenir.

 

Traducir
× En que et podem ajudar?