Us fem un petit de resum dels aspectes més importants que inclou el Reial Decret Llei 32/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral 2022, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball:

 

El contracte indefinit és la norma general. Tot contracte es presumirà indefinit, tret que es doni per causes específiques. Dins d’aquest contracte indefinit es trobaria el contracte per a fixos discontinus

– Només es podràn formalitzar dos tipus de contractes temporals:

Per circumstàncies de la producció: aquest tipus de contracte només podrà donar-se quan es produeixi un augment ocasional i imprevisible de la producció o en aquelles oscil·lacions que generin un desajustament temporal d’ocupació en l’empresa. La seva durada màxima serà de sis mesos, ampliables fins a sis mesos més només per conveni col·lectiu sectorial. Addicionalment, per a fer front a situacions ocasionals, previsibles i de durada reduïda i delimitada, es podrà contractar amb una durada màxima de 90 dies a l’any i mai de manera continuada.

Per substitució: la contractació per substitució tindrà lloc durant una suspensió del contracte amb reserva de lloc de treball. Aquest contracte es podrà anticipar fins a 15 dies abans d’absentar-se la persona a substituir.

 

Desapareix el contracte d’obra i servei.

– El contracte fix d’obra de la construcció passa a indefinit adscrit a una obra. La finalització de l’obra en la qual presta serveis la persona treballadora determinarà l’obligació per a l’empresa d’efectuar-li una proposta de recol·locació, previ desenvolupament, de ser precís, d’un procés de formació. Una vegada efectuada la proposta de recol·locació, el contracte indefinit adscrit a obra podrà extingir-se per motius inherents a la persona treballadora amb una indemnització del 7% dels conceptes salarials reportats.

– Els Contractes Formatius seran de dos tipus: Formació en alternança i per a l’obtenció de la pràctica professional:

Contracte fix-discontinu: es fomentarà aquest tipus de contracte per a la realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada; per a treballs que tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats i també en l’àmbit de contractes i subcontractes, coincidint els períodes d’inactivitat amb temps de trànsit entre diferents contractes.

Sancions empreses comentin frau en la contractació: incrementen de 7.500 euros a 10.000 euros respecte les sancions imposades. Aquestes sancions s’aplicaràn per cada persona treballadora afectada i no sols per empresa, sancionant-se els incompliments de les noves obligacions introduïdes per la nova reforma laboral.

– Subcontractació: s’aplicarà el conveni del sector de l’activitat realitzada, encara que si la subcontracta té conveni propi s’aplicaria aquest si determina millors condicions salarials que el sectorial que resulti d’aplicació.

 

La nova reforma laboral introdueix la regulació dels ERTES per causes ETOP i per causes de Força Major de tal manera que ja no estaran supeditats a l’aprovació de pròrrogues com succeïa en l’actualitat:

L’ERTO per causes ETOP: comptarà amb una major facilitat en la seva tramitació i flexibilitat en la seva aplicació.

L’ERTO per causes de Força Major: s’afegeix com a causa a la Força Major, l’impediment o les limitacions a l’activitat normalitzada determinades per decisions de l’autoritat governativa.

– Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació: substituiràn als actuals ERTES i constaran de dues modalitats:

Cíclics: durada màxima d’un any i es podran acollir les empreses quan la conjuntura macroeconòmica general ho aconselli.

Sectorials: aplicables quan un determinat sector apreciï canvis permanents o estructurals que generin necessitats de requalificació en la plantilla. Durarien com a màxim un any amb possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

 

Penalització per als contractes inferiors a 30 dies: aquests contractes tindràn una cotització addicional, actualment i seguint la normativa l’import ascendirà a 26,57 euros.

 

Si necessiteu ampliar la informació o teniu dubtes sobre qualsevol dels punts exposats us podeu posar en contacte amb nosaltres.

 

Us facilitem l’enllaç de la publicació al BOE per ampliar tota la informació sobre la reforma laboral:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788

Traducir
× En que et podem ajudar?