S’ha publicat el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2024.

El salari mínim per a qualssevol activitat a l’agricultura, a la indústria i als serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 37,8 euros/dia o 1.134 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

El salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar al salari mínim fixat a l’article 1 d’aquest Reial decret les meritacions a què fa referència l’article 2, sense que en cap cas es pugui considerar una quantia anual inferior a 15.876 euros.

Les persones treballadores eventuals, així com les temporeres i temporers els serveis de les quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim a què es refereix l’article 1, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries a què, com a mínim, té dret tota persona treballadora, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 53,71 euros per jornada legal en l’activitat.

D’acord amb l’article 8.5 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com a referència per a la determinació del salari mínim de les empleades i empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per a les persones treballadores eventuals i temporeres i que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim de les esmentades empleades i empleats de la llar serà de 8,87 euros per hora efectivament treballada.

Aquesta modificació tindrà efectes durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024, i procedirà, en conseqüència, l’abonament del salari mínim establert amb efectes des de l’1 de gener de 2024.

Adjuntem l’enllaç de la publicació d’aquest Reial decret: BOE-A-2024-2251 Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2024.

Com sempre, a Gabinet Anoia Grup estem a la vostra disposició per qualsevol gestió o dubte que pugueu necessitar i per oferir, en tot moment, el millor assessorament per part dels nostres professionals.

 

Traducir
× En que et podem ajudar?