Efectes de la STC 61/18 sobre el subsidi per a majors de 55 anys

Avui a GabinetAanoia (Advocats Igualada) volem tractar el tema de la darrera decisió de la Sentència del Tribunal Constitucional nombre 61/2018 de 7 de juny.

Aquesta es declara la inconstitucionalitat i conseqüentment s’anul·len els preceptes del Decret llei 5/2013, de 15 de març que exigien el requisit d’acreditar el límit de rendes de la unitat familiar (establert en el 75% de l’SMI. excloses les pagues extraordinàries), de manera que aquest requisit deixa de ser exigible per a les noves sol·licituds del subsidi per a majors de 55 anys.

Així. des del 7 de juliol. no computen a aquests efectes. els ingressos del cònjuge o dels fills menors de 26 anys o majors discapacitats o menors acollits.

No obstant això, la Sentència no té efectes retroactius sobre els expedients tramitats de manera ferma amb anterioritat a la publicació d’aquesta, sigui per sentència ferma o per resolució  administrativa ferma.

Però totes les persones que reuneixin avui en dia els requisits per accedir al subsidi per a majors de 55 anys, sense tenir en compte la regla anul·lada (i no hagin accedit encara a Ia jubilació) poden sol·licitar-lo. Fins i tot aquelles que, al seu dia, haguessin vist denegada la seva sol·licitud per aquesta raó, amb o sense sentència. El que no podran és recuperar el dret amb efectes retroactius o les quantitats meritades amb anterioritat però si poden sol·licitar novament la prestació la qual haurà de ser reconeguda si es reuneixen els requisits i pel temps que els resti fins a arribar a l’edat de jubilació en qualsevol de les seves modalitats.

Passeu pel nostre gabinet al c/ Lleida, 2 1r. 1a. i us atendrem amb molt de gust i defensarem, segur, els seus drets.

Si voleu demaneu hora al telèfon: 93 804 91 29

Traducir
× En que et podem ajudar?