Quan s’ha de pagar? Quins costos i accions s’han de fer?

Quan s’acaba de pagar un préstec hipotecari s’ha de sol·licitar al banc que expedeixi un “certificat de deute zero”, que acredita la finalització del deute amb l’entitat bancària. Un cop obtingut el certificat, cal acudir al notari, on s’elevarà a públic l’escriptura de cancel·lació hipotecària. Posteriorment és necessari presentar l’autoliquidació de l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

La cancel·lació hipotecària, a Catalunya, està subjecta però exempta de l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats, per la qual cosa no suposarà cap cost.

Per últim, s’haurà d’inscriure l’escriptura al Registre de la Propietat. A Catalunya, és possible cancel·lar l’hipoteca per caducitat transcorreguts 10 anys des de la finalització del termini de pagament, és a dir, 11 anys des de la finalització del pagament de les quotes. En aquest cas no serà necessària l’elevació a públic de la cancel·lació hipotecària, sinó que únicament serà necessària la presentació d’una instància al Registre de la Propietat.

Tots aquests tràmits els podem fer des de Gabinet Anoia. No patiu per les vostres tasques administratives. Nosaltres les fem per vosaltres.

Confiança i professionalitat des de Gabinet Anoia.

 

Font: www.cpubcn.com

Traducir
× En que et podem ajudar?